សាកល្បងភាសាខែ្មរ

នេះជាការសាកល្បងវាយជាភាសាខែ្មរទេ សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណ។