សាកល្បងភាសាខែ្មរ

Posted by: | Posted on: August 16, 2011

នេះជាការសាកល្បងវាយជាភាសាខែ្មរទេ សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណ។

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Comments are Closed