ខ្ញុំជាទំពាំងក្នុងរដូវប្រឡងបាក់ឌុប

ខ្ញុំជាទំពាំង (អានក្នុង pdf)

១.     ខ្ញុំជាទំពាំងក្នុងសង្គមបើក          បាក់ឌុបកក្រើកប្រឡងយកជាប់

       ខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់កូនខ្មែររៀបរាប់        នេះជាទំលាប់ឬជាយ៉ាងណា?             ។

២.     ១២ឆ្នាំខ្ញុំប្រឹងរៀនរហូត            តែជួនរបូត២ថ្ងៃសីហា

       តាមពិតខ្ញុំមិន(មែន)ជាកូនទេវតា(fixed mindset)    ខ្ញុំជាអ្នកស្នេហាសិក្សាខ្មីឃ្មាត(growth mindset)។

៣.    ប្រឡងពីរថ្ងៃដូចចាប់បង្ខំ           ហើយកុំបន្លំថាជាការស្រឡាញ់ជាតិ

       មិនគួរអួតអាងអោយធំហួសមាឌ            អង្គរកេរជាតិកើតដោយព្បាយាម     ។

៤.     អប់រំស្រុកខ្មែរត្រូវតែកែរទំរង់        ប្រឡងបាក់ឌុបគួរលប់ចេញភ្លាម

       ដើរទាន់ពិភពលោកកូនខ្មែរទារទាម   ទំពាំងមិនស្ងៀមចង់រីកធំជាក់ស្តែង           ។

សេង សុភ័ណ

មើលកូនបណ្តើរហ្វេសប៊ុកបណ្តើរ

ម៉ោង១០ព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

www.sophanseng.info

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hun Sen’s Cambodia could be in trouble

Hun Sen’s Cambodia could be in trouble

Jason Thomas 3 June 2019

His victory came after a political crackdown which saw the dissolution of the opposition Cambodian National Rescue Party (CNRP), the detention of its leader Kem Sokha, and the banning from political activity of 118 senior CNRP members.

Hun Sen has ruled Cambodia for more than 34 years, and the EU Foreign Affairs Council has deemed the recent 2018 elections as “not legitimate”.


This file photo shows Cambodian female workers sewing at a factory in Sihanouk province, some 230 kilometres southwest of Phnom Penh, Cambodia. (Tang Chhin Sothy / AFP Photo)

Op-Ed: The ASEAN Post

There is growing concern about the European Union’s (EU) proposed suspension of its Everything But Arms (EBA) trade agreement with Cambodia, a move which could set the country back years.

Established in 2001, EBA gives 49 of the world’s least developed countries tax-free access to vital EU markets for their exports except for arms and ammunition.

While the EU has always warned that EBA preferences can be removed if beneficiary countries fail to respect core United Nations (UN) and International Labour Organisation (ILO) conventions, there is a real threat that this could come at the cost of massive unemployment and stagnant growth in Cambodia.

Source: World Bank

Role in economy, employment

Making up 39 percent of the country’s total exports, the garment and footwear sectors employ more than 700,000 Cambodians and are the country’s largest employers. Cambodia’s exports to the EU totalled US$5.47 billion last year – more than a third of its total exports – with textiles and footwear making up the majority of that sum.

After the Garment Manufacturers Association in Cambodia warned of a halt in the country’s development in February due to the possible EBA suspension, the National Union Alliance Chamber of Cambodia (NUACC) last week said that the lifting of the tariff system will affect the livelihoods of about three million Cambodians.

On 2 May, a coalition of 20 international brands which source from Cambodia – including Nike, adidas and Levi Strauss – wrote a letter to Cambodia’s Prime Minister Hun Sen outlining their concerns that the labour and human rights situation in Cambodia is posing a risk to trade preferences for the country.

The EBA suspension would increase tariffs in the garment sector by 12 percent and the footwear sector by eight to 16 percent, costing US$676 million in additional taxes. The fear is that the rise in tariffs could lead to investors moving to other countries that enjoy EBA, thus affecting Cambodian jobs.

The NUACC estimated that some 43 percent of garment workers (nearly 225,000 people) and 20 percent of footwear workers (more than 20,000 people) would be left unemployed, stating that “research suggests and history demonstrates that economic sanctions lead to an increase in poverty – especially among women, minority communities and other marginalised groups.”

Why is the EBA being removed? 

The EBA has led to a 630 percent increase in Cambodia’s garment and footwear exports to the EU since 2008, helping the Cambodian economy to grow by 7.5 percent in 2018 according to the World Bank. The two sectors recorded a five-year high in 2018, rising by 17.6 percent – more than double the 8.3 percent increase in 2017.

Helping to lift one-third of the country’s population out of poverty between 2007 and 2014, the garment and footwear sectors are now at risk following the EU’s decision to start an 18-month review on whether to suspend duty-free preferences in February after the European Commission called Cambodia out for its “deterioration of democracy, respect for human rights and the rule of law.”

The EU warned Cambodia that it could lose this special status after last July’s elections kept Hun Sen in power and saw his Cambodian People’s Party win all parliamentary seats.

His victory came after a political crackdown which saw the dissolution of the opposition Cambodian National Rescue Party (CNRP), the detention of its leader Kem Sokha, and the banning from political activity of 118 senior CNRP members.

Hun Sen has ruled Cambodia for more than 34 years, and the EU Foreign Affairs Council has deemed the recent 2018 elections as “not legitimate”.

Correct approach?

Is the EBA suspension – which, if confirmed, will only come into effect in August 2020 – really the best way to address Cambodia’s poor human rights record and democratic strength?

Continue reading “Hun Sen’s Cambodia could be in trouble”
Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Letter to Prime Minister Lee Hsien Loong of Singapore

Dear Mr. Lee;

Just your word to last tribute to the death of your friend, Cambodian incumbent authoritative and illegitimate leaders, both elders and youngs, have come out to denounce you. As I am younger generation, Cambodia is shameful by those irrational leaders who are very defensive, conservative, and radical in protecting foreigner like Vietnam. When they come out to denounce your statement about past invasion of Vietnam into Cambodia’s soil, it is not different from anti-national interests, anti-national constitution, and anti- the will of Cambodian people.

The CPP has been astute in their defending the action of Vietnam’s presence in Cambodia by claiming such action as liberation, not invasion…hence, their claim has resulted of losing support from Cambodian voters until they have decisively turned to use mean of last resort to renew power by using the Supreme Court to dissolve the Cambodia National Rescue Party (CNRP) without having credible legal cause. By this gross act against the will of Cambodian people, CPP under Hun Sen leadership has likely changed to the Khmer Rouge leadership style by turning back on their own people or Westerners called “Enemy of the People”. Such heretic and paranoid power thirst, history of atrocity and crime against humanity would be possibly repeated itself.

There are also weirdest reaction from youngsters of those elites of Cambodia. They came out to denounce your statement and praise the Vietnamese. Those youngsters have been really domesticated by their elders to conduct “outward” policy towards foreigner such as Vietnam at the expenses of Cambodia’s interests. Those youngsters are believably groomed by corruption, entitlement and wealth without carrying basic humanity such as social justice, code of ethics, integrity, professionalism, and hard working to leapfrog from the incumbent political behaviour of division and serving foreign’s interests. Sometime, their graduation from Western sphere is just a brand to continually manipulate Cambodian public as their mindset and political behaviour are at the same baseline of their parents.

Sincerely yours,

Sophoan Seng

Lee Kuan Yew mentioned the Vietnam Invasion of Cambodia
Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Cambodia’s opposition faces renewed crackdown amid China shift

As he spoke, his eyes filled with tears.

The family said they were told by prison officials that Rorn had a seizure, hit his head and died – but they dispute the story. According to Tita, Rorn had no history of epilepsy and his injuries did not seem consistent with a seizure.

After the funeral, Tita fled the village. He said police had come looking for him at his home on two occasions.

“I am scared but I want to tell the truth and I want justice,” he said.

Cambodia’s opposition faces renewed crackdown amid China shift

Op-Ed: Al Jazeera

With senior leaders jailed or exiled, local and regional supporters of opposition report attacks and harassment.by Andrew Nachemson & Yon Sineat19 May 2019

CNRP leader Kem Sokha greets supporters on the last day of campaigning ahead of local elections in 2017. He was detained a few months later and remains under house arrest [File: Heng Sinith/AP Photo]
CNRP leader Kem Sokha greets supporters on the last day of campaigning ahead of local elections in 2017. He was detained a few months later and remains under house arrest [File: Heng Sinith/AP Photo]

MORE ON CAMBODIA

Phnom Penh, Cambodia – Nol Puthearith was a security guard at the headquarters of the Cambodia National Rescue Party (CNRP), and continued to watch over the building in the Cambodian capital even after the main opposition party itself was forcibly dissolved by the government of Prime Minister Hun Sen.

Chinese investment brings casinos to Cambodia (2:34)

Last month, he was attacked by a group of strangers.

“They beat me until I was unconscious,” said Puthearith, who has supported the opposition and acted as a bodyguard for party leaders since the late 1990s. “I have no idea who they are and I can’t identify them.”

A week after the April 13 attack in Phnom Penh, another opposition member named Tith Rorn was taken to a police station in Kampong Cham province for questioning over a crime that had taken place more than a decade ago.

Cambodian court issues arrest warrants for top opposition leaders

While not directly related, the two events are part of what some observers see as a pattern of ongoing abuse and intimidation against political opponents of Hun Sen, exacerbated by a recent threat by the European Union to cancel its preferential Everything But Arms (EBA) trade agreement with Cambodia over its human rights record.

Hun Sen has accused the EU of holding Cambodia hostage and warned that he would renew his crackdown on the opposition if Europe did not relent.

Lee Morgenbesser, author of Behind the Facade: Elections under Authoritarianism in Southeast Asia, said that while the CNRP is officially disbanded, the government still fears its influence because its supporters have been driven underground.

“Hun Sen’s government has eliminated the threat of the CNRP at the national level, but it has much work to do at the local level,” he explained. “The problem for Hun Sen now is identifying who to repress, how to repress them and when to repress them.”

The CNRP’s leader Kem Sokha remains under house arrest after he was detained at the end of 2017 and accused of treason.

The party itself, which came a close second in the 2013 national elections and in the 2017 local polls, was dissolved two years ago on spurious allegations of attempted revolution aided by the United States. The move ensured that Hun Sen’s Cambodian People’s Party (CPP) secured every one of the 125 seats in the National Assembly in last year’s election.

Although there was a relaxation of political repression after the polls and many political prisoners were released, including 14 members of the CNRP, the attacks on opposition supporters have now resumed.

CNRP member Kong Mas, who supported cancelling the EBA, was arrested for incitement in January.


Tith Rorn, a supporter of Cambodia’s opposition CNRP who was detained over a fight that happened 13 years ago and died in mysterious circumstances in prison three days later [Al Jazeera]

Beatings, assaults

At least three individuals, including Puthearith, have been assaulted in cases the party claims are politically motivated since March.

Rorn, the CNRP coordinator, was arrested on April 15 over a fight with a pro-government activist that took place 13 years ago, well beyond the statute of limitations. He later died in prison.READ MORE

Trick or real? CNRP split over Cambodia move to ease politics ban

After the altercation, Rorn fled to Anlong Veng near the Thai border but came home from time to time. He had been living in the village for about a year when the police came for him.

“On the second day of Khmer New Year at 7:30 in the morning, police came and said they needed to take him for questioning,” his father, Eam Tita, a provincial coordinator for the CNRP in Kampong Cham, told Al Jazeera from an undisclosed location.

“After they took him for questioning, he never came back and three days later police told my neighbour that my son had died.”

As he spoke, his eyes filled with tears.

The family said they were told by prison officials that Rorn had a seizure, hit his head and died – but they dispute the story. According to Tita, Rorn had no history of epilepsy and his injuries did not seem consistent with a seizure.

“There were bruises all over his body like he had been beaten and his neck was broken,” Tita said. The family was unable to get a doctor to do an official autopsy, because doctors in the area were too scared to get involved.

After the funeral, Tita fled the village. He said police had come looking for him at his home on two occasions.

“I am scared but I want to tell the truth and I want justice,” he said.


Popular opposition figure Sin Rozeth takes a selfie with a supporter after being interrogated for more than four hours by a provincial court in Battambang [Andrew Nachemson/Al Jazeera]

Strengthening grip

On May 10, Asean Parliamentarians for Human Rights (APHR), a group of MPs from around Southeast Asia, called for an independent investigation into Rorn’s death. In a statement, the group urged the Cambodian government to stop targeting members of the opposition.

“The continued attacks on the opposition shows that the government has no interest in meaningful dialogue, but is only concerned with strengthening its own grip on power,” said Charles Santiago, APHR chairman and a Malaysian MP, said in the statement.

Last week, the US State Department also released a statement expressing concern and calling for an investigation, as well as for the release of Kem Sokha.

The United Nations Special Rapporteur, Rhona Smith, has also expressed worry, noting “few tangible improvements” in the political environment.

“I remain concerned that pressure on former members of the dissolved Cambodia National Rescue Party continue unabated,” she said in a press conference at the end of a fact-finding mission on May 9.

Puthearith, the security guard, fled to Thailand after he was attacked, but he says colleagues informed him that police have come looking for him three times. He fears he might be permanently detained or worse.

“I’m very concerned for my safety, that’s why I fled Cambodia. What happened to me is politically motivated because I didn’t know those people and I also don’t have any conflict with anyone,” Puthearith said.


Smith: ‘I remain concerned that pressure on former members of the dissolved Cambodia National Rescue Party continue unabated’ [Heng Sinith/AP Photo]

‘Seek refugee status, not a problem’

Continue reading “Cambodia’s opposition faces renewed crackdown amid China shift”
Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •