ជូនពរឆ្នាំថ្មី ២០២៣

Posted by: | Posted on: January 2, 2023

ឆ្នាំថ្មី២០២៣នេះ តើអ្នកនឹងសរសេរអ្វីខ្លះ?

ឆ្នាំថ្មីគឺប្រដូចនឹងសៀវភៅសរសេរសស្អាត វាមាន១២វគ្គ និង៣៦៥ទំព័រ ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ជាអ្នកនិព្វន្ធ។ ក្តីរំពឹងរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកគឺឆ្នាំនេះចូរអ្នកសរសេររឿងរ៉ាវល្អៗរបស់អ្នកអោយបានច្រើនបំផុតទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់។

សួស្តីឆ្នាំថ្មី!

Comments are Closed