មេដឹកនាំត្រូវប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៍៤

Posted by: | Posted on: April 14, 2023

ការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់​ ប្រពៃណីជំនឿខ្មែរ និងសិល្បះប្រាសាទនានា អំពីព្រហ្មវិហារធម៌៤គឺល្អ ចុះហេតុអ្វីមេដឹកនាំនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅមានខ្វះចន្លោះច្រេីន៖

  • ១ ការអប់រំរៀនសូត្រ
  • ២ កំសោយការអនុវត្តច្បាប់
  • ៣ ផ្នត់គំនិត
  • ៤ តុលាការបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋ
Comments are Closed