តើអ្វីគឺអំណាចប្រជាពលរដ្ឋឬPeople Power?

Posted by: | Posted on: November 3, 2019

មតិខ្លះថាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋគឹជាចលនាសង្គមតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតថាជាការផ្តួលរំលំអំណាចមួយ តើមួយណាត្រឹមត្រូវក្នុងបរិបទខ្មែរបច្ចុប្បន្ន?

Some people views that people power is a movement according to democracy but some people accuses it as an attempt to topple a government, so which one is right within current circumstance of Cambodia?

Comments are Closed