សេចក្តីជឿជាក់លើខ្លួនឯង

Posted by: | Posted on: December 22, 2022

បញ្ជាក់ខ្លួនឯងជាឱឡារឹក

១.ខ្ញុំឧទ្ទិសដើរលើវិថីរបស់ខ្ញុំ ដោយមានឬគ្មានអ្នកដទៃ។

I am committed to my path, with or without others.

២.ខ្ញុំមានសម្ភារៈជំនួយនៅក្នុងខ្លួនយកជំនះលើរឿងនេះ។

I have the tools within me to get through this.

៣.ខ្ញុំបន្តទៅមុខនៅក្នុងស្ថានភាពនេះ។

I am moving towards in this situation.

៤.នេះជាសិទ្ធិដ៏សក្តិសិទ្ធរបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលយកនិងជឿលើខ្លួនឯង។

It is my divine rights to accept and believe in myself.

៥.ខ្ញុំគឺល្អិតសុខុម មិនអាចកាត់ថ្លៃបាន និងប្រកបដោយគុណតំលៃខ្ពស់។

I am unique, invaluable, and worthy.

Comments are Closed