អនាគតអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា

Posted by: | Posted on: July 17, 2018

CNRP creation 1បទវិភាគអំពីអនាគតអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅពេលនេះ លោកសុភ័ណផ្តោតអារម្មណ៏ខ្លាំងទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិមុននិងក្រោយពីត្រូវបានរំលាយ និងប្រធានត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុក។ ជាដំណោះស្រាយ ប្រធានត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកនិងអនុប្រធានអវុសោគាំងខ្លួនមិនអាចកំរើកបាន អតីតប្រធានគឺលោកសម-រង្សុីគួរត្រូវបានគេជ្រើសតាំងជាប្រធានសារឡើងវិញយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនេះ។

ជាយុទ្ធសាស្ត្រ ភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអង្គការសមាគមឬគណបក្សនយោបាយដែលមានសមាជិករាប់លាននាក់ណាក៏ដោយ មិនអាចនៅស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលដែលប្រធានត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកឬត្រូវបានគេសម្លាប់នោះទេ។

សូមស្តាប់បទវិភាគទាំងស្រុងតាម Youtube ឬតាម Facebook នេះ។ សូមបញ្ជាក់ថាបទវិភាគនេះជាទស្សនៈផ្តាល់ខ្លួន មិនតំណាងអោយស្ថាប័នណាមួយទេ។

CNRP boycott 1CNRP boycott 2118 banned politicians waking up 118 banned politicians

Comments are Closed