គុណតំលៃមនុស្សល្អមិនខ្វល់រឿងសង្គម

Posted by: | Posted on: February 22, 2023

✔ទារុណ្ឌកម្មដែលបញ្ញវន្តទទួលរងទុក្ខពីការដកខ្លួនមិនចូលរួមកិច្ចការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ គឺការរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់មនុស្សអសមត្ថភាព។

– ប្លាតុង

✔អ្នកដែលតែងអួតថាខ្លួនឯងឆ្លាតក្នុងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយ ត្រូវទទួលទារុណ្ឌកម្មដោយការដឹកច្រមុះពីមនុស្សដែលល្ងង់ជាងខ្លួន។

  • ប្លាតុង

✔គុណតំលៃមនុស្សដែលមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងកិច្ចការសង្គមគឺនឹងត្រូវបានដឹកច្រមុះដោយមនុស្សអាក្រក់។

  • ប្លាតុង
Comments are Closed