Non-violence

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: October 28, 2015

Animals also hate violence

violence 2នយោប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេសំគាល់ឃេីញពោរពេញដោយអំពេីហឹង្សា។ ឬសគល់នៃអាកប្បកិរិយាហឹង្សានេះគឺមានដូចតទៅនេះ

១ វឌ្ឍចក្រនៃអំពេីហឹង្សាបណ្តាលមកពីអំពេីហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ គឺឪពុកម្តាយចិញ្ចឹមកូនតាមទ្រឹស្តីអំណាចពីលេីចុះក្រោម ហេីយផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងមាំដោយរោគសញ្ញាផ្តាច់ការ។

២ វឌ្ឍចក្រនៃអំពេីហឹង្សាបណ្តាលមកពីមរតកសង្គមកម្ពុជា គឺអ្នកប្រវត្តិសាស្រ្តបានសរុបព្រមគ្នាថានយោបាយកម្ពុជាគឺជានយោបាយហឹង្សា។

យ៉ាងណាក៏ដោយ ការណែនាំនូវជំរេីសថ្មីរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិនូវអហឹង្សានិងមូលមតិគ្នាបានឆ្លុះបញ្ចាំងទឡ្ហីករពីដៃគូររបស់ខ្លួនដែលកំពុងជោគជាំដោយកេរ្តិ័តំណែលនៃអាកប្បកិរិយាហឹង្សាដែលពិបាកលាងជំរះបាន។

វីដេអូនេះកំពុងបង្ហាញពីយុគទាន់សម័យ ដែលមិនមែនតែមនុស្សទេដែលបានរំដោះខ្លួនចេញផុតពីហឹង្សា សត្វសុនខទាំងនោះក៏បានចេះពីភាពជាមិត្ត អហឹង្សា និងសាមគ្គីភាពជាមួយសត្វមានជីវិតទាំងអស់នៅក្នុងលោក។ ជោគវាសនារបស់ស្រ្តីនោះមិនខុសពីមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចទេ គឺពួកគេស្អិតជាប់ទៅដោយចិត្តគំនិតឬកោលិកាឈាមហឹង្សា។

តេីនៅពេលណាកម្ពុជានឹងទទួលបាន ការកាត់ផ្តាច់វឌ្ឍចក្រហឹង្សា?


Cambodia politics has been remarked by “violence”. The root causes of this violence-oriented behavior are following:
Violence 11. Cycle violence from domestic violence: parents have raised children through vertical approach and strongly embedded by violence syndromes.
2. Cycle of violence from social inheritance of Cambodia: historians have spontaneously concluded that Cambodia politics is the Politics of Violence.

Hence, the introduction of new approach by the CNRP to non-violence and solidarity has clearly contrasted its partner who has unobstructively inherited the violent political behavior.

This video is illustrating that modern era, not only human beings who are freed from violence, those dogs are learnt to be friendly, non-violent and united among all beings in this world. The woman’s destiny is not different from incumbent Cambodia leaders who are embedded by the violence mindset/stemcell.

When will Cambodia receive “Breaking Cycle of Violence”?

Posted by: | Posted on: January 18, 2012

Non-violence struggle on the footstep of Mahatma Ghandi

All Koun Khmers must watch this video clip. It is a struggle of non-violence by prominent leaders such as Ghandi and Luther King. Non-violence is a struggle against the Leviathans whose political culture is using power and violence. Non-violence means to counter-strike but counter-strike by using the mean of non-violence.

Clarification on the film “Bringing Down A Dictator”: The film was not the work of Popovic’s Center for Applied Action and Strategies (CANVAS), but the work of a small, independent company in Washington, D.C., with funding from the International Center on Nonviolent Conflict. The film, translated into about a dozen languages, has a broad impact on nonviolent movements in the past decade. On the work of the company producing the film, log on to www.aForceMorePowerful.org. Two segments of “A Force More Powerful” have been translated into Khmer and the company has downloaded them to YouTube at http://www.youtube.com/watch?v=DV_rdWsl9To&feature=plcp&context=C3674762UDOEgsToPDskIkoecUwF0ukf5qw-6qu_ve

Readers are urged to see the film in Khmer.

Gaffar Peang-Meth

Posted by: | Posted on: January 11, 2012

Lessons for toppling dictators

Lessons for toppling dictators

 Jan. 11, 2012

A. Gaffar Peang-Meth
PACIFIC DAILY NEWS

Popovic tells us we need analytical skills in “unity, planning, and nonviolent discipline” to succeed in a revolution. He tells us of the working of the dynamics of enthusiasm and humor vs. fear and apathy: As enthusiasm and humor go up, fear and apathy go down, and vice versa. And he tells us to select strategy and tactics: Start small and pick the battle one can win.

I ended 2011 with a column on Lord Buddha’s teachings from 2,500 years ago about man as an activist, an “actionist,” and a maker of the world. As 95 percent of Cambodia’s 14 million people identify themselves as Buddhist, I deduced that Cambodians are activists and “actionists” who can transform autocratic Cambodia into a Buddhist country of civil rights, justice, and compassion.
The people profess to want those changes. Yet change has not happened.
After my column, I received an email from a former Khmer monk, Bouawat Sithi, a graduate of Thailand’s Djittabhawan College, which was founded to provide opportunities to students from poor families to pursue higher education. He affirmed that my interpretation of Buddhism is what he learned as a monk and still practices daily — that Buddha never taught man to believe in fate, but “to believe in our own action (karma).” He lamented Buddhism is not taught or understood correctly and “egoism, anger, greed, delusion, desire, craving, hate and aversion” overwhelm many Cambodians.
Heng Sreang, Royal University of Phnom Penh professor, sent an article, “The Scope and Limitations of Political Participation by Buddhist Monks,” that contains his belief that Khmer Buddhist monks “should play not only a legitimizing but also a critical role” as a “constructive force for the improvement and reconstruction of the social well-being and political life of the country.”
Read More …