ការបញ្ចេញឈ្មោះបុគ្គលជាសាធារណៈគឺជារំលោភនិងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរ

Posted by: | Posted on: November 13, 2017

សារពត៌មានFreshnews ដែលគេស្គាល់ថាជាបបូរមាត់របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល បានបញ្ចេញឈ្មោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការនាយក១១៧នាក់របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ គឺជារំលោភសិទ្ធិបុគ្គលនិងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង១៥លាននាក់អភ័ព្វជាទីបំផុតដែលមានរដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិឯកជននិងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗ។

រាប់ចាប់តាំងពីក្រុមសំងាត់ដែលអាចថតសំលេងសន្ទនាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប រហូតដល់អាចទំលាយពត៌មានសំងាត់នូវជនដែលត្រូវគេប្តឹងទៅតុលាការជាសាធារណៈដូច្នេះ គឺជាការរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា៣៨ ដែលនិយាយអំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន សេចក្តីថ្លៃថ្នូផ្ទាល់ខ្លួន និងការចាត់ទុកថាគ្មានទោសនៅពេលណាដែលតុលាការមិនបានកាត់ទោស ជាដើម។

ខាងក្រោមគឺមាត្រានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយចំនួនដែលសារពត៌មាននេះបានកំពុងរំលោភបំពាន៖

cnrp pc constitution cnrp pc constitution 2 cnrp pc constitution 1

ខាងក្រោមនេះគឺជាការចំលងទាំងស្រុងពីFreshnews

CNRP PC 1

CNRP PC 3 CNRP PC 5 CNRP PC 6 CNRP PC 7 CNRP PC 8 CNRP PC 9 CNRP PC 10 CNRP PC 11 CNRP PC 12 CNRP PC 13 CNRP PC 14 CNRP PC 15 CNRP PC 16 CNRP PC 17 CNRP PC 18 CNRP PC 19 CNRP PC 20 CNRP PC 21 CNRP PC 22 CNRP PC 23 CNRP PC 24 CNRP PC 25 CNRP PC 26 CNRP PC 27 CNRP PC 28 CNRP PC 29 CNRP PC 30 CNRP PC accuser

Comments are Closed