Monday, November 13th, 2017

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: November 13, 2017

ការបញ្ចេញឈ្មោះបុគ្គលជាសាធារណៈគឺជារំលោភនិងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរ

សារពត៌មានFreshnews ដែលគេស្គាល់ថាជាបបូរមាត់របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល បានបញ្ចេញឈ្មោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការនាយក១១៧នាក់របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ គឺជារំលោភសិទ្ធិបុគ្គលនិងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង១៥លាននាក់អភ័ព្វជាទីបំផុតដែលមានរដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិឯកជននិងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗ។

រាប់ចាប់តាំងពីក្រុមសំងាត់ដែលអាចថតសំលេងសន្ទនាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប រហូតដល់អាចទំលាយពត៌មានសំងាត់នូវជនដែលត្រូវគេប្តឹងទៅតុលាការជាសាធារណៈដូច្នេះ គឺជាការរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា៣៨ ដែលនិយាយអំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន សេចក្តីថ្លៃថ្នូផ្ទាល់ខ្លួន និងការចាត់ទុកថាគ្មានទោសនៅពេលណាដែលតុលាការមិនបានកាត់ទោស ជាដើម។

ខាងក្រោមគឺមាត្រានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយចំនួនដែលសារពត៌មាននេះបានកំពុងរំលោភបំពាន៖

cnrp pc constitution cnrp pc constitution 2 cnrp pc constitution 1

ខាងក្រោមនេះគឺជាការចំលងទាំងស្រុងពីFreshnews

CNRP PC 1

Read More …

Posted by: | Posted on: November 13, 2017

Cambodia’s opposition movement seeks US help amid crackdown

Cambodia’s opposition movement seeks US help amid crackdown

MATTHEW PENNINGTON
Associated Press
Cambodian Prime Minister Hun Sen arrives at Clark International Airport, north of Manila, Philippines Saturday, Nov. 11, 2017. Hun Sen is one of more than a dozen leaders who will be attending the 31st ASEAN Summit and Related Summits in Manila. (AP Photo/Bullit Marquez)

Cambodian Prime Minister Hun Sen arrives at Clark International Airport, north of Manila, Philippines Saturday, Nov. 11, 2017. Hun Sen is one of more than a dozen leaders who will be attending the 31st ASEAN Summit and Related Summits in Manila. (AP Photo/Bullit Marquez)

WASHINGTON (AP) — Cambodia’s leader is destroying a political opposition movement that threatens his three-decade grip on power and he’s accusing America of plotting his downfall. An influential opposition figure is in Washington is wondering if she’ll get any help at all.

Prime Minister Hun Sen talks about nefarious U.S. designs to unseat him, but the United States rejects that claim as baseless. Experts say his attacks are driven by a fear of losing elections next year.

Opposition leader Kem Sokha is imprisoned and his party seems likely to be dissolved this week by Cambodia’s highest court. His daughter, a spokeswoman for the Cambodia National Rescue Party, is urging President Donald Trump’s administration to act quickly and try to salvage democracy in the Southeast Asian nation.

“Hun Sen thinks the world is not paying attention and that nobody is prepared to do anything about it,” said Monovithya Kem, who wants the United States to impose sanctions on Cambodian officials complicit in the crackdown.

Monovithya said about 20 lawmakers, out of the party’s 55 in the 123-member National Assembly, have fled Cambodia since Kem Sokha was arrested Sept. 3 and charged with treason, which carries a sentence of up to 30 years in prison. Monovithya and her sister also fled, fearing arrest. The government accuses them of conspiring with the CIA.

It’s not unusual for Cambodian politicians to demonize the U.S. There’s fertile history to draw on.

U.S. secret bombing during the Vietnam War is often blamed for the rise of the Khmer Rouge, whose late 1970s genocidal rule killed one-quarter of the Cambodian population. After a Vietnamese invasion toppled the Khmer Rouge, the U.S. voted for a coalition including the former rulers to retain Cambodia’s U.N. seat instead of giving it to the Vietnam-backed government.

Since Cambodia emerged from civil war in the 1990s, however, the U.S. has been a more benign presence. Since 1991, it has provided $1.8 billion in aid for development and democracy promotion and $60 million in military assistance, U.S. government data show. Hun Sen’s eldest son was even educated at West Point.

But in recent years, the Cambodian leader’s relationship with Washington has become increasingly acrimonious. In that time, Cambodia’s reliance on nearby China, which avoids criticizing others’ human rights records, has intensified.

“U.S. influence in Cambodia is at an all-time low,” said John Sifton, Asia advocacy director for Human Rights Watch in Washington.

He said the U.S. retains some power and leverage, particularly through voting rights at the World Bank and Asian Development Bank that provide aid for the impoverished country. America also is a big market for Cambodian textiles. Still, U.S. officials aren’t sure they can change Hun Sen’s calculus.

“Authoritarians don’t give up power easily,” Sifton said. “He still has China. He still has Vietnam. He still has ASEAN members who will stand beside him.” There are 10 members in the Association of Southeast Asian Nations, whose leaders Trump was to meet at a summit in the Philippines.

Through 32 years in power, Hun Sen has mastered how to sideline political opponents. In 1997, he ousted a co-prime minister in a bloody coup. In recent years, he’s used Cambodia’s pliant judicial system.

Read More …