March, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: March 6, 2018

ប្រឆាំងនឹងរបបផ្តាច់ការ

No OSCជនផ្តាច់ការដែលអាចនៅតែកាន់អំណាចផ្តាច់ការតទៅមុខទៀតបាន គឹមកពីគេមានជោគជ័យក្នុងការកៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលNo OSC on Lawsជាប្រភពនៃអំណាចអោយនៅស្តាប់បង្គាប់គេ(obey)  អោយដាក់ខ្លួនជាចំណុះចុះចូលនឹងគេ(submit) និងអោយព្រមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគេ(cooperate) – ឬ OSC ជាពាក្យកាត់ខ្លីដើម្បីស្រួលងាយចាំ។ អ្នកតស៊ូដដែលរូបនេះបានសួរថា បើជនផ្តាច់នៅត្រួតត្រាបានដោយសារប្រជាពលរដ្ឋសុខចិត្តប្រគល់អោយ OSC ទៅអោយគេ តែចុះបើប្រជាពលរដ្ឋបដិសេធន៌ OSC វិញ តើជនផ្តាច់ការអាចនឹងបន្តអំណាចផ្តាច់យ៉ាងណាទៀតបាន?

សូមអានអត្ថបទទាំងស្រុងរបស់បណ្ឌិតពាងម៉េត…

Watch Robin Hood movie:

Watch Trailer of Chicken Run

Posted by: | Posted on: March 2, 2018

Could CNRP join election in 29 July 2018?

Preamble:

SWOT-Analysis-vs-PEST-AnalysisThis is a tough question if we look at it from Cambodia government of Prime Minister Hun Sen, but it is an easy question if we look at democratic principles and the current pressures from the international communities. To enabling this feasible question, we need a bit digesting into scientific method of SWOT. Another analysis named PEST has been boon for Opportunity and Threat of SWOT. In case of Cambodia, Politics, Economic, Social, and Technology or the PEST has been evolved into Threat for Hun Sen government through his 33 years in tenure and his recent bogging down of democratic principles by using the court to dissolve CNRP which is the best performer in legitimizing his power.

We are also using indicators such as leadership personality, principles adherence, ethical performance, and structural institution etc. to supplement Strength, Weakness, Opportunity, and Threat on this research’s flashing question of “could CNRP join the election in 29 July 2018?”

History of the Problems:

Courtesy of Phnom Penh Post

Courtesy of Phnom Penh Post

Hun Sen is known for his political career of playing both soft and hard tactics to sustain his power and legitimacy. His recent move to amend the laws with his lawmakers solely is aimed to tame civil society, independent media, and to dissolve opposition CNRP. It is confident that this cracking down of democracy is to preempt his power threat of the Senate election in 25 February 2018 and national election in 29 July 2018. His recent action is reverse to his pride of democracy in Cambodia. His wish is likely to use public propaganda to fabricate Cambodian people and the international communities. In fact, the over domestic 4 millions of Cambodian netizens, the nearly 2 millions of Cambodian migrant workers, and the over 1 million of Cambodian diasporic members, all are resistant to this new political propaganda. For the international arena, over half the world is the democratic countries which are keen to condemn Hun Sen’s tactics and are supportive to restore the normality of democracy in Cambodia by allowing CNRP to join the election race smoothly.

China is believed to be only one state that has supported the current action of Prime Minister Hun Sen while China cannot provide political legitimacy according to current Cambodia structure of monarchy democracy, multi-parties, free and fair election, and Cambodia constitution-based governing. China was an acute patron of Pol Pot regime that is notorious in human rights violation of killing field in Cambodia. With current inclination towards China, Hun Sen administration is violating Cambodia constitution of neutrality to vanguard its interests and national sovereign integrity.

Sam Rainsy was once bullied by the Hun Sen government through the legal trial over accusation of damaging border’s wood-poles  between Cambodia and Vietnam, but as a result, there were huge boomerang towards Hun Sen’s popularity when Sam Rainsy’s return home from political exile was greeted by millions of Cambodian people. This historic greeting of his back-home is significant to Sam Rainsy’s recent resignation from his post as president of CNRP aiming to avoid legal limbo over it’s dissolution.

Prime Minister Hun Sen has historically used violent words to bully Cambodian people and his opposition. His words are not only about public scolding and irresponsible jokes but threatening towards his subjects directly and indirectly.

STRENGTH:

 • Sam Rainsy has become active in lobbying international communities again after Kem Sokha has been jailed by Hun Sen.
 • Pressure from well-informed Cambodian netizens or more mature Cambodian voters.
 • Legitimacy is the strongest wish of Prime Minister Hun Sen as he has been well aware of high risk to ride on power without balancer and the clear roadmap.
 • Economic sanctions are very effective to withhold government’s ability to govern. Economic leverage from USA, EU, Australia, Canada and Japan are vital to the survival of Cambodia government in the present and the future.
 • Legal action against the human right violation through the ICJ and other competent courts are vital. UNs can unseat Cambodia if this country failed to comply with legal binding once this country pledged to operate through a democracy leadership.
 • Pressure from internal people of interest groups (PIGs) among elites and patrons of the Cambodian People’s Party (CPP).
 • Hun Sen’s bad mouths and dictatorship have resulted more pedigree to the opposition.

WEAKNESS:

 • China can push Cambodia into single party state by allowing Monarch to exist as a symbol with no real power and the current Constitution will be gradually disapproved.
 • Human resource of the CNRP is remained problematic.
 • More democratic countries have paid more attention to their own domestic issues.
 • There is no one voice and clear time-frame for the democratic activists.

OPPORTUNITY:

 • Australia and Japan can take their key role to enabling the genuine reform of the Court, the Assembly, the Administration Platform, and Arm-force, rather than focusing on the complete returning back of CNRP solely.
 • The package of negotiation must place national interest as priority, not party or individual.
 • Paris Peace Agreement is remained the locus of inspiration of the Cambodian people.
 • All democrats regardless CPP or CNRP must stand up together to protect the Cambodia democracy.

THREAT:

 • The revolt among the elites and the powerful is inevitable if the frame of democracy is continuing to be deteriorated.
 • External player like Vietnam who could undermine the China’s interests in Cambodia is inevitable.
 • The Saga of Khmer Rouge is rolling back in Cambodia under the guideline of China.
 • The force of democrats have remained hollow internally.
 • The time-frame of election for party registration is expired around April 2018.
 • If Hun Sen cannot stop CNRP from joining the election, he has strategically been able to monopolize the Senate and contaminate this party to ash.
 • In all times, Hun Sen and his team have achieved in taking away all future foundation of the opposition by agreeing things that are trivial and not harmful to the CPP.