ពីនេះពីនេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ខែមីនា២០១៥

Posted by: | Posted on: March 30, 2015

តំហយនៃបច្ចេកវិជ្ជាទំនេីប

ក្នុងសម័យបច្ចេកវិជ្ជាទំនេីបនេះ បណ្តាញសង្គមក្លាយជាយានសំខាន់ ក្នុងការងារនិងទំនាក់ទំនង។ ជាការសង្កេត មេដឹកនាំខ្មែរខ្លះនិយមសរ សេរភាសាខ្មែរ ខ្លះនិយមសរសេរតែភាសាអង់គ្លេស ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនិយមសរសេរខ្មែររួបប្រែជាភាសាអង់គ្លេស។ ជាការកត់សំគាល់ ការសរសេរភាសាខ្មែរមិនបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្មានទេ នេះអាចជាចំណេះដឹងភាសាខ្មែរមានកំរិតឬក្តារបន្ទះយូនីកូដខ្មែរមានភាពស្មុុគស្មាញ។

Flaws of Modern Technology

This age of technology, social media has become important mode for work and communication. From our observation, some Khmer leaders prefer to write in Khmer, some prefer to write in English, but some prefer to write in Khmer and translate it into English. As noticed, Khmer writing is not generally rigid, this could be caused by Khmer language general knowledge, or Khmer unicode keyboard is still sophisticated.

Khmer language 3 Khmer language 2

Courtesy: Facebook

Courtesy: Facebook

ឈ្មោះស្រុកក្នុងខេត្តនីមួយៗ

មេដឹកនាំខ្មែរត្រូវជាអ្នកស្គាល់ភូមិសាស្រ្តខ្មែរច្បាស់លាស់ យ៉ាងហោចណាស់ស្គាល់ទីតាំងនិងលក្ខណះពិសេសនៃខេត្តទាំងអស់ ស្គាល់ស្រុកខ្លះនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនក្នុងស្រុកនីមួយៗ។

List of District Names in Each Province

Khmer leaders should have good knowledge of Khmer geography, know all provinces on their locations and significances. At least, Khmer leaders know some districts and the need of the people living within those districts.

All Khmer districts 5 All khmer districts 4 All khmer districts 3

All Khmer districts 2

Courtesy: Facebook

Courtesy: Facebook

បញ្ជីឈ្មោះតំណាងរាស្រ្តបច្ចុប្បន្ននិងឋានៈពួកគេក្នុងគណៈកម្មការ

បញ្ជីឈ្មោះតំណាងរាស្រ្តក្នុងរដ្ឋសភានិងតំណែងក៏ដូចជាសមាជិកភាពរបស់ពួកគេក្នុងជួរគណៈកម្មការនីមួយៗដេីម្បីបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាតំណាងរាស្រ្តក៏ដូចជាវប្បធម៌សន្ទនាដែលថ្នាក់ដឹកនាំបានដាក់ចុះសំរាប់ភាពប្រាកដនិយមនៃនយោបាយឈ្នះៗរបស់ខ្មែរក្នុងសតវត្សន៍ទី២១នេះ។

List Names of Present Cambodian Law-Makers and Positions within the Committee

List of representatives within the Assembly and their positions within the Committees to accomplish their missions as they are elected by the people in order to serve the people effectively, as well as to undertake the Cult of Dialogue Policy that their leader has prioritized on in which is considered the key impetus for The Politics of Pragmatism of Cambodia of this 21st century.

Khmer Assembly Committees 12 Khmer Assembly Committees 11 Khmer Assembly Committees 10 Khmer Assembly Committees 9 Khmer Assembly Committees 8 Khmer Assembly Committees 7 Khmer Assembly Committees 6 Khmer Assembly Committees 5 Khmer Assembly Committees 4 Khmer Assembly Committees 3 Khmer Assembly Committees 2

Courtesy: Parliament of Cambodia

Courtesy: Parliament of Cambodia

ការអភិវឌ្ឍន៍ដែលសំបូរទៅអ្នកផឹកស្រា

នៅប្រទេសកម្ពុជា ការអភិវឌ្ឍន៍គឺបរាជ័យ នៅពេលដែលប្រជាជនទូទៅបានក្លាយជាអ្នកផឹកស្រាចំណានៗ។ ក្រៅពីប៉ាយឃោសនាសុរាគ្រប់ទិសទី គ្រឿងស្រវឹងមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលទេ ក្មេងក្រោមអាយុអាចលក់និងទិញសុរាបាន មេដឹកនាំរដ្ឋ ជាពិសេសភាពជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានសំញែងសុរានៅទីសាធារណះដោយគ្មានអៀនខ្មាសអ្វីទាំងអស់។

Nation Development that Produces Too Many Alcoholic Addicts 

Cambodia development is failing as many Cambodian citizens have been becoming expertise in alcoholic drinking. In Cambodia, beside of alcohol advertisement everywhere, this addictive and ill consuming drinks are not regulated by the government, all ages can sell and buy, and government leaders especially the government leadership has portrayed alcohol drink in the public with no shame.

A drunkard behavior 2

Courtesy: Facebook

Courtesy: Facebook

Comments are Closed