ស្ថិតនៅក្រោម១៤៥សំរាប់សេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា

Posted by: | Posted on: April 25, 2015

ការសិក្សាថ្មីៗរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវកំរិតស្តង់ដារពីភពលោកមានបង្ហាញស្ថិតិថ្មីសំរាប់ប្រទេសដែលមានសេចក្តីសុខខ្ពស់បំផុតនិងប្រទេសដែលមានសេចក្តីទាបបំផុត។

ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានសិក្សាចំនួន១៥៨ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក ប្រស្វីសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ប្រទេសកាណាដាលេខ៥ ក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលេខ១៥។ ចំណែកប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតក្នុងលេខ១៤៥។

យ៉ាងណាក៏ដោយការសិក្សាដាច់ឡែកមួយទៀតបោះពុម្ពផ្សាយតាមបណ្តាញអិនតេីរនិតក្នុងខែតុលា ២០១៤ បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាប់លេខពីររឿងពុករលួយក្នុងចំណោម១៥ប្រទេសដែលអាក្រក់ជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលលោក។

worlds-unhappiest-countries 2 worlds-happiest-countries 1

Comments are Closed