August, 2019

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: August 17, 2019

ខ្ញុំជាទំពាំងក្នុងរដូវប្រឡងបាក់ឌុប

ខ្ញុំជាទំពាំង (អានក្នុង pdf)

១.     ខ្ញុំជាទំពាំងក្នុងសង្គមបើក          បាក់ឌុបកក្រើកប្រឡងយកជាប់

       ខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់កូនខ្មែររៀបរាប់        នេះជាទំលាប់ឬជាយ៉ាងណា?             ។

២.     ១២ឆ្នាំខ្ញុំប្រឹងរៀនរហូត            តែជួនរបូត២ថ្ងៃសីហា

       តាមពិតខ្ញុំមិន(មែន)ជាកូនទេវតា(fixed mindset)    ខ្ញុំជាអ្នកស្នេហាសិក្សាខ្មីឃ្មាត(growth mindset)។

៣.    ប្រឡងពីរថ្ងៃដូចចាប់បង្ខំ           ហើយកុំបន្លំថាជាការស្រឡាញ់ជាតិ

       មិនគួរអួតអាងអោយធំហួសមាឌ            អង្គរកេរជាតិកើតដោយព្បាយាម     ។

៤.     អប់រំស្រុកខ្មែរត្រូវតែកែរទំរង់        ប្រឡងបាក់ឌុបគួរលប់ចេញភ្លាម

       ដើរទាន់ពិភពលោកកូនខ្មែរទារទាម   ទំពាំងមិនស្ងៀមចង់រីកធំជាក់ស្តែង           ។

សេង សុភ័ណ

មើលកូនបណ្តើរហ្វេសប៊ុកបណ្តើរ

ម៉ោង១០ព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

www.sophanseng.info

Posted by: | Posted on: August 13, 2019

China’s New Naval Base: Cambodia

China’s New Naval Base: Cambodia

by Debalina Ghoshal
August 12, 2019 at 4:00 am

  • “[Scepticism] has grown louder recently, with the release of satellite images from the European Space Agency showing that the runway for the site’s airport is far longer than is required for civilian aircraft” — Andrew Nachemson, Cambodia-based journalist, South China Morning Post, March 5, 2019.
  • “Over the past two years [Cambodian Prime Minister Hun Sen] has accepted more than $600m (£480m) in loans as part of China’s controversial Belt and Road initiative.” — Hannah Ellis-Petersen, South-east Asia correspondent, The Guardian, July 22, 2019.
  • “It appears that there are massive strings attached to these loans. If Cambodia had said no, do you think China would continue its massive investment in Cambodia?” — Sophal Ear, Cambodian political scientist, to The Guardian, July 22, 2019.
  • Without a change of government in Phnom Penh, brought about by an election that truly reflects public sentiment, China could be given virtually free rein in Cambodia to further its political and military designs on Asia.
A recent Wall Street Journal report claims that China has signed a secret deal with Cambodia that gives the Chinese military access to Cambodia’s Ream Naval Base. Washington has expressed worry over Cambodia’s move away from democracy and American influence, and its descent into autocratic rule and towards China’s orbit. Pictured: U.S. Marines and Royal Cambodian Navy sailors participate in the multinational “CARAT Cambodia 2016” exercise near Ream Naval Base, November 2, 2016. (U.S. Marine Corps photo by Chief Petty Officer Lowell Whitman)

China’s efforts to establish regional hegemony were highlighted recently by a Wall Street Journal report claiming that Beijing signed a secret deal in the spring with Phnom Penh, giving the Chinese armed forces access to Cambodia’s Ream Naval Base on the Gulf of Thailand, “not far from a large airport now being constructed by a Chinese company.”

Although the report was vehemently denied by Cambodian Prime Minister Hun Sen, who called it “the worst-ever made up news against Cambodia,” Washington has cause to take it seriously. The United States is aware of China’s attempts to strengthen its strategic foothold in Southeast Asia in general and the South China Sea in particular. Washington also has expressed worry over Cambodia’s move away from democracy and American influence, on the one hand, and its descent into autocratic rule and towards China’s orbit on the other.

In spite of Article 1 of its Constitution, which states that “the Kingdom of Cambodia shall be independent, sovereign, peaceful, permanently neutral and non-aligned country,” in January, U.S. Director of National Intelligence, Dan Coats— who just resigned his post — assessed that “Cambodia’s slide toward autocracy… opens the way for a constitutional amendment that could lead to a Chinese military presence in the country.”

Meanwhile, both Beijing and Phnom Penh claim that all investment by the Chinese-owned Union Development Group in the Koh Kong province and along the Cambodian coastline — such as an international airport, luxury tourist resorts, casinos and golf courses, among others — are part of a major project for civilian use alone. However, as Cambodia-based journalist Andrew Nachemson reportedin March:

“… scepticism has grown louder recently, with the release of satellite images from the European Space Agency showing that the runway for the site’s airport is far longer than is required for civilian aircraft…

“The satellite images suggest there was a flurry of construction on the runway after US Vice-President Mike Pence delivered a letter to Cambodian Prime Minister Hun Sen in November, expressing concern that the project had a military use.”

In response to the Wall Street Journal report, the U.S. State Department released a statement reminding Cambodia that it had a “constitutional commitment to its people to pursue an independent foreign policy,” and warning that:

“We are concerned that any steps by the Cambodian government to invite a foreign military presence in Cambodia would threaten the coherence and centrality of the Association of Southeast Asian Nations in coordinating regional developments, and disturb peace and stability in Southeast Asia.”

As The Guardian reported in July:

“Over the past two years [Cambodian Prime Minister Hun Sen] has accepted more than $600m (£480m) in loans as part of China’s controversial Belt and Road initiative. China has also committed almost $2bn to build roads and bridges across Cambodia, with further infrastructure and multimillion-dollar business deals in the works, and given another $150m in aid.”

Sophal Ear, a “prominent Cambodian political scientist,” told The Guardian:

“It appears that there are massive strings attached to these loans. If Cambodia had said no, do you think China would continue its massive investment in Cambodia?”

Read More …
Posted by: | Posted on: August 13, 2019

Chinese project in Cambodia raises alarms of military build-up

Chinese project in Cambodia raises alarms of military build-up

Op-ed: Kyodo News

Posted at Aug 12 2019 10:27 PM

While Cambodia welcomes an ongoing influx of Chinese tourists, investment and development, the world at large increasingly suspects that China is launching a military buildup in the country for stronger Chinese influence in Southeast Asia.

Dara Sakor, a new China-backed coastal resort in Koh Kong province, located some 400 kilometers southwest of Phnom Penh by road, covers almost 20 percent of the country’s coastline.

Having obtained a 99-year land lease from the Cambodian government, the Chinese developer was allowed to develop on 36,000 hectares of land in the province, raising questions about China’s intentions in Cambodia.

Washington has repeatedly shared its concerns about the matter with Cambodia’s leadership.

In November last year, U.S. Vice President Mike Pence wrote a letter to Prime Minister Hun Sen raising the issue of China’s presence and the land concession in Koh Kong awarded to Union Group.

U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense Joseph Felter as well as U.S. Congressman Steve Chabot also expressed concerns about the Chinese presence in Cambodia.

But both the Cambodian government and the Chinese company denied the allegations and claim there is no hidden agenda behind the massive project.

Wang Chao, vice president of Union Group, said the $3.8 billion project is part of the “One Belt and One Road Initiative” of Chinese President Xi Jinping and purely for commercial and tourism purposes.

Read More …
Posted by: | Posted on: August 11, 2019

China’s Cambodian Invasion by Sam Rainsy

China’s Cambodian Invasion

Aug 2, 2019 SAM RAINSY

Op-Ed: Project Syndicates

China’s dangerous military expansionism depends on compliant local regimes and inaction on the part of the international community. In the case of Cambodia, which has reportedly given China rights to a naval base, the international community should demand a new general election that does not exclude real challengers.

PARIS – It has long been feared that Cambodia’s growing dependence on China – its largest aid donor, investor, and creditor – would lead to a Chinese military presence in the country. According to a recent Wall Street Journal report, those fears are now coming true.

Like a gambler reliant on a loan shark, Cambodia has, in recent years, racked up massive, opaque debts to China, which it cannot repay. This has given China considerable leverage, enabling it, for example, to evadeUS President Donald Trump’s trade tariffs, by re-routing exports to the United States through Cambodia’s Chinese-owned Sihanoukville Special Economic Zone.

Judging by China’s history of “debt-trap diplomacy,” it was only a matter of time before it used its leverage over Cambodia to strengthen its regional military posture. According to the Wall Street Journal, the time came this spring, when China and Cambodia secretly signed an agreement giving China exclusive rights to a part of Cambodia’s Ream Naval Base on the Gulf of Thailand.

Both the Chinese and Cambodian governments deny the report, which Cambodian Prime Minister Hun Sen called “made up” and “baseless.” But that should be no surprise: as Hun Sen noted, hosting foreign military bases is illegal in Cambodia, according to the 1991 Paris Peace Agreements that ended its long civil war. Furthermore, as the US Department of State has pointed out, Cambodia has a constitutional commitment to its people to maintain a neutral foreign policy.

Read More …